Caroli Kyrka, Malmö

homeIDstories.se vertical
Caroli lyrka

Caroli kyrka

Caroli i Malmö

Caroli f d kyrka är idag en del i köpcentret Caroli City.

Caroli City var ganska nergånget när fastighetsbolaget Profi 2006 förvärvade köpcentret och 2009 kyrkobyggnaden. Som alla andra köpcentra i staden valde man att investera sig ur krisen och gjorde detta mycket ambitiöst och med klar blick för historiska kulturella värden. Man skapade och utvecklade en Story om Caroli City.

Man genomförde också en så kallad 3D-fastighetsdelning där de 636 lägenheterna fick en egen fastighetsbeteckning och såldes till Akelius.

2015 gav Profi dock upp och sålde ex-kyrkan och Caroli City till en ny ägare. Förutsättningen för hela konceptet är att människor handlar mat på Malmborgs som utan tvekan står för det största inflödet av människor. Butiksomsättningen är ganska hög och tyvärr flyttade Bianchi sina cyklar och sin restaurang, Hamrelius bokhandel gick i konkurs - men har återuppstått (tillfälligt?) och den stora kläd- och multibrandbutiken Woods (1.200 kvm) gick också i konkurs men drivs vidare av köpcentret under namnet 1880, ett namn som anspelar på året för den nya kyrkans färdigställande. Restaurang Vapiano lämnade 2015. Konkurrensen mellan olika köpcentra är hård och ingen vill ge sig.

Caroli kyrka i Malmö

Caroli kyrka har fått sitt namn efter Karl XI, som 1683 gav sitt tillstånd till en tysk församling i Malmö.

Gudstjänsterna hölls på tyska till 1778, men från 1831 enbart på svenska. I slutet av 1800-talet hade församlingen växt till över 20 000 personer och på kyrkostämman 1876 beslutades, att man skulle bygga en ny kyrka. Denna invigdes 1880.

Kyrkan tillhörde tidigare S:t Petri församling och dess förnämsta föremål var den s.k Mazepakalken. Denna nattvardskalk är troligen ett krigsbyte under Karl XII:s krig.

Carolus 32

Kvarteret Caroli

Caroli kyrka + Caroli City = sant

Sydsvenska Dagbladet publicerade i oktober 2009 artiklar om att Caroli kyrka är på väg att köpas upp av fastighetsföretaget Profi.

Profi ägede den fastighet i vilken köpcentret Caroli City är inrymt. Man hade planer på att integrera de bägge fastigheterna.

Den 8 juni 2015 meddelades att Profi sålt sin Caroli City-fastighet och ex-kyrkan till ett nybildat bolag vid namn - A Group Of Retail Assets Sweden (Agora).

Profi kanske har haft svårigheter att få lönsamhet i detta projekt och man kom fram till, precis som de tidigare ägarna av Hansacompagniet, att det var dags för nya krafter.

Läs mer i Profi:s pressrelease

Caroli kyrka

Musik i Caroli kyrka

Musikhögskolan i Malmö gav ofta konserter i Caroli kyrka. Kanske blir det mer kultur.

I Sydsvenskan 17 januari 2012 berättas att ägarna ansökt om tillstånd att hålla events, modevisningar med mera. Man vill bl a annat också ta bort kyrkbänkarna, predikstolen och de religösa bilderna.

Caroli kyrka

Frans Suell

Minnestavlorna är för Frans Suell d 1817 och hans hustru Anna d 1831. [ Frans Suell ] var en framgångsrik köpman och entreprenör. Om Anna Suell står

Hon var ej övermodig i lyckans dagar, fördrog med sinnesstyrka dess föränderlighet, tänkte klokt, handlade ädelt. Levde och dog som en sann cristen

Framtidsplaner för Caroli kyrka med omnejd

2009 publicerade nedanstående pressrelease om Caroli kyrka och Caroli City. Vad som kommer att hända när den nye fastighetsägaren tagit över i juni 2015 får framtiden utvisa.

Pressmeddelande 2009-11-23

Om Profi

Profi Fastigheter Sverige AB är ett svenskt fastighetsaktiebolag. Det ägs av ett femtontal institutioner som förvaltar pensions- och stiftelsekapital. Bolaget äger fastigheter för drygt tre miljarder kronor. I beståndet ingår bostäder och kommersiella lokaler i Malmö, Göteborg och Stockholm. Se vidare Profis hemsida www.profi.se.

Svenska kyrkan i Malmö överlåter Caroli kyrka till fastighetsbolag

I samband med att Carolikvarteren utvecklas kommer Svenska kyrkan i Malmö att överlåta Caroli kyrkoplan med kyrkobyggnaden (fastigheten Malmö Innerstaden 1:152) till Profi Fastigheter. Själva församlingen upphörde 1949 och sedan år 2000 har byggnaden varit uthyrd till Musikhögskolan i Malmö.


För Svenska kyrkan innebär överlåtelsen minskade kostnader och att resurser frigörs till verksamheten i Malmö.
- Detta var ett enhälligt beslut i kyrkofullmäktige som kommer att förbättra vår ekonomiska situation idag och gynna utvecklingen av vår verksamhet framgent, säger Anders Lindberg, vikarierande kanslichef, Svenska kyrkan i Malmö.

Arbetet med att förnya Caroli kyrkoplan kommer att fortsätta under ledning av Malmö stad och i samverkan med Profi Fastigheter.
Gunnar Ericson, stadsträdgårdsmästare och avdelningschef för stadsmiljöavdelningen på Gatukontoret i Malmö, säger i en kommentar:
- Vi avser att tillsammans med Profi Fastigheter kunna förnya Caroli kyrkoplan och i linje med det tidigare genomförda forskningsprojektet Agora som utvecklade stråktanken. Östergatan och Östra Förstadsgatan är två klassiska Malmögator som bildar ett viktigt stråk i staden. Ett rikt utbud av handel och en livaktig stadsmiljö är idag liksom tidigare nödvändiga för områdets attraktionskraft.

Profi Fastigheter äger sedan 2006 Caroli köpcentrum, som ligger i direkt anslutning till kyrkobyggnaden. Köpcentrumet står inför en större omdaning.
Någon omedelbar förändring av verksamheten i kyrkobyggnaden kommer inte att ske.

Diskussionen om dess framtida användning kommer att ske i samråd med inblandade parter. Hösten 2010 hoppas parterna kunna presentera den framtida inriktningen.
- Planeringen för en omfattande investering i det intilliggande Caroli köpcentrum är i slutskedet och förvärvet av kyrkobyggnaden utgör en viktig tillkommande komponent för hela kvarterets utveckling. Vi önskar förstärka Caroli kyrkoplan som allmän mötesplats och vill bevara kyrkobyggnaden som det vackra arkitektoniska landmärke det är. Den framtida inriktningen bör även spegla byggnadens traditionella roll i staden, en öppen och inbjudande plats, säger Gustav Björkman, investeringsansvarig på Profi.


Länk till Pdf om detta projekt på Profis hemsida
Delar av pressreleasen är reproducerad här eftersom länken kanske ändras utan att vi noterar det.

Skapad: Senast ändrad: