home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Golf och hälsa

TEMAN: Golf | Innovationer

golfare
Man växer av utmaningar

Att spela golf är bra för din hälsa

2008 kom en forskningsrapport ↓  från Karolinska institutet som säger att de som spelar golf kan leva upp till fem år längre än de som inte gör det.

Svenska Golfförbundet använder rapporten för att argumentera för att golf är bra för folkhälsan. Forskningsrapporten innehåller INTE data som stödjer dess slutsatser.

 

hälsa

Golf och hälsa

Det finns ett stort antal studier i världen som visar att det är bra att motionera. En vanlig dos anges ofta som 30 minuters rask promenad fem dagar i veckan. I en amerikansk studie av c:a 3.000 diabetespatienter från Centers for Disease Control and Prevention visades att mortaliteten sjönk med 39% i den grupp som motionerade 30 minuter fem gånger i veckan.

Det mest troliga är, att det är en lagom dos regelbunden motion som är den väsentligaste orsaken till bättre hälsa för golfare, orienterare, cyklister, hundägare och andra som är fysiskt aktiva.

Golfare i Sverige går i genomsnitt mindre än 15 rundor per år, varav de flesta i juni-augusti. Vi antar att en golfrunda är åtta kilometer (man går inte rakt) och att den tar fyra timmar (ofta längre). Den genomsnittliga takten blir c:a två km/timme, vilket är lägre än en normal promenadtakt på c:a fem kilometer i timmen. Det rimligare att anta andra faktorer än en så låg motionsgrad ger den livslängdseffekt som KI-rapporten påstår. Golf är trevligt på många sätt och är bra för hälsan, om än inte särskilt tidseffektivt. Att gå ut med hunden ger sannolikt större hälsovinster tack vare en större volym promenad.

Sitt lagom länge

stol

Vi sitter för mycket, rör oss för lite och trenden går åt fel håll.

I engelska the Telegraph publicerades 2012 en artikel om att människor idag i England går 80 miles (närmare 13 mil) mindre per år än för tio år sedan. Den minskande fysiska aktiviteten kallas av en forskare för en tyst epidemi.

Människor har olika bevekelsegrunder för att röra sig och motionera. Varje person väljer de sätt som han eller hon trivs med. Golf är ett bra incitament till att röra sig utomhus. Cykla till jobbet är ett annat.

golfare

KI-rapporten om golf och hälsa

Rapporten Golf: a game of life and death - reduced mortality in Swedish golf players publicerades 2008 i Scandinavian Journal of Medicine & Science in sports. Som huvudförfattare anges bland andra Anders Ahlbom, professor i epidemiologi - se hela forskningsrapporten här.

Rapporten presenterades av Karolinska Institutet i en pressrelease med rubriken Golf förlänger livet.

Den centrala frågan är om det finns data i rapporten som stödjer slutsatsen att golfspelare lever länge tack vare sitt golfspel. Många har återberättat rapportens slutsatser, men ingen har hittills - vad jag känner till - granskat själva validiteten i undersökningen. Vad står egentligen i rapporten?

hälsa

Golfare lever längre

Rubriken kommer från en artikel Svensk Golfs nummer Nystart från 2012 (sid 44).

I artikeln berättas att Forskarna tog medlemsuppgifter via Golfens IT-system och stämde av mot det svenska mortalitetsregistret. De kontrollerade också om det fanns väsentliga socialgruppseffekter, det fanns det inte. Som svar på frågan om den statistiska livslängdsökningen säger forskarna Exakt vad det beror på vet vi inte, det är flera saker som samverkar. De saker som sammantaget kan ge denna hälsobringande effekt kan vara den lågintensiva träningen, att golfare kan hålla på så många år, att den sociala effekten är positiv och så vidare.

Detta är ett annat sätt att säga att vi har sett en statistisk relation, men har i princip ingen förklaring till orsakerna. En idé är att Svenska Golfförbundet i samarbete med andra intressenter inom t ex EU drar igång ett större projekt för att verkligen få databaserade svar på frågorna om golf(are) och hälsa.

Forskning om golf och hälsa

Golf är en av världens största industrier - i USA är golfmarknaden t ex större än hela filmindustrin - och antalet golfspelare i världen anges ofta till över 80 miljoner, varav c:a 25 miljoner i USA. Se en rapport från HSBC Bank om golf i framtiden. Det finns goda grunder för att verkligen forska om relationen golf och hälsa. Avsikten är att på denna sida berätta om sådan forskning med referens till källorna. Utgångspunkten är KI-rapporten.

Forskningsrapporten är en början

I KI-rapportens avslutande del sägs att golfspel troligen är en delförklaring till [den ökande livslängden]. se citatet nedan.

While we cannot conclude with certainty that all the 40% decreased mortality rates that we observe in the golf cohort are explained by the physical activity associated with playing golf, we conclude that most likely this is part of the explanation.

Det går säkert att finna samvariation mellan medlemskap i andra föreningar och klubbar - än golf, och ökad livslängd. Dessa samvariationer, positiva eller negativa, utgör en startpunkt för djupare kunskap om eventuella orsakssamband.

Rapporten innehåller bland annat en analys över om resultaten är beroende av populationens socioekonomiska status. Denna faktor ger mycket små skillnader. Däremot verkar lägre handicap index ge större ökning av livslängden än för de spelare som har högre handicap index. I rapporten förs också resonemang om det är en friskare grupp människor som börjar spela golf. Denna faktor visar dock inget genomslag i resultaten.

Validitet och reliabilitet

Författarna till rapporten är kunniga inom bland annat epdemiologi och statistik. Det finns således god anledning att anta att de matematiska beräkningarna är korrekt gjorda. Men än viktigare än reliabiliteten är resultatens Validitet svW. Hur är sambandet mellan det man mäter och det man avser att mäta?

Det möjligt att det finns en korrelation mellan antalet sålda bilar i Sverige och tillväxten av externa köpcentra. Det är dock inte möjligt att därmed påvisa ett orsakssamband mellan dessa två datamängder. Precis som KI-rapporten krävs en djupare analys för att kunna hävda orsakssamband.

Förklaringar och delförklaringar

Författarna av KI-rapporten säger att golfspel troligen är en delförklaring till att golfare lever upp till fem år längre än andra. Att säga att något (någon faktor) troligen är en delförklaring är ingen stark utsaga. En naturlig nästa fråga är: hur stark är delförklaringen och vilka andra faktorer är relevanta? Författarna har valt att rubricera sin rapport med Golf: a game of life and death..... Denna titel passar i vilket PR-material som helst och det kanske var avsikten?

Antal golfrundor och aktivitetsvolym

Enligt statistik från Svenska Golfförbundet går en golfspelare i genomsnitt under femton rundor per år. Det betyder att en mycket stor grupp går under tio golfrundor per år. Det säger sig nästan själv att denna låga volym motion inte är den faktor som bäst förklarar varför medlemmar i en golfklubb lever lite längre än många andra.

Antalet golfare i landet sjunker och antalet cyklister ökar. Varje person som cyklar mer - eller rör sig mer på andra sätt - och är kvar som medlem i en golfklubb gör en analys av typen den aktuella KI-rapporten än mindre valid. Det behövs djupare analyser.

Incitament

Människor har både olika och många skäl till att spela golf. De flesta mår bra av att spela golf, även om det verkar vara en sport där många drabbas av kontinuerlig otur :-) Hur viktig är motionsaspekten i människors beslut att spela golf?

Dropgolf och motion

När man spelar Dropgolf går man hela golfbanan i högre fart än när man spelar klassisk Tee golf. Dropgolf ger mer motion och går fortare. Och spelas kanske därmed oftare.

Flera forskare sågar KI-rapporten

Se en längre presentation och analys av KI-rapporten och frågor om golf och hälsa som stärker min analys.

KI-rapporten innehåller inte data som stödjer dess slutsatser.

Tyvärr har inte vare sig Svenska Golfförbundet eller tidningen Svensk Golf önskat inleda en dialog i detta ämne.

This story in English at Dropgolf.com

You can read an English version of this analysis at Dropgolf's English website.

Skapad: Senast ändrad: