home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Kunskapsdialog och Kulturhuvudstad

TEMAN:IT | Innovationer

Lunds universitet
Universitetsbyggnaden i Lund

Lund kulturhuvudstad 2014

Denna IDstory tillkom 2006 när Lund var en av kandidaterna till att bli Kulturhuvudstad i Europa 2014 och staden ännu inte hade beslutat om sitt huvudtema.

Vid den första offentliga presentationen av Lund 2014, sades att Jakten på den femte friheten var tänkt att bli ett centralt tema. Såväl då som senare uppfattade jag det som ett flummigt och svagt tema, som blev än mer diffust när man försökte förklara innehållet och jag beslutade att ta fram ett alternativt förslag kallat [MalmoLund 2014].

Lund var inte intresserade av några alternativ utan beslutade trots mångas undran att satsa på Jakten på den femte friheten, med känt resultat.

Kunskapsdialog och Tredje uppgiften

Min första projekttanke syftade till, att KOMBINERA universitetets tredje uppgift som handlar om forskningskommunikation, med Lunds ansökan att bli Kulturhuvudstad. Jag såg ansökan om att bli Kulturhuvudstad som en katalysator för utveckling inom flera områden.

En nyskapande KunskapsDialog och samverkansmodell, kunde ha tillfört något nytt till många städer och människor i Europa. Om mobiltelefonernas roll skrev jag 2006 så här ..

Mobil Teknologi 2014

År 2014, är mobiltelefonerna annorlunda än idag. Det finns bland annat helt nya möjligheter att koppla samman den fysiska världen och den digitala och mobila världen.

Detta kommer att förändra människors sätt att kommunicera i staden, med staden och med vad som händer innanför fasaderna. En ny visibilitet är på väg.

Detta perspektiv var en av ingredienserna i mitt förslag KunskapsDialog 2014. Ett bra tillfälle till samverkan mellan företag inom detta område och t ex kultursektorn.

Kulturen i Lund
Kulturen i Lund

Hur öppen ska Kulturen vara?

Min uppfattning var, att Lund satsade på att bli Kulturhuvudstad 2014, för att stärka sin position i första hand gentemot Malmö.

Malmö har under de senaste dryga 10 åren genomgått en otrolig transformation. Man har lärt sig mycket om hur man förändrar en stad. Malmö ÄR i väsentliga avseenden redan Skånes Kulturhuvudstad.

Universitetets roll

Projektledningen sade vid en presentation att universitetet skulle bidra med att fylla konceptet Jakten på den femte friheten med ett innehåll. Det gick inte så bra.

Min uppfattning var, att universitetet skulle bidra med en ny modell för hur den vetenskapliga kulturen ska komma närmare samhället. Lunds ansökan såg jag som ett sätt, att ge energi till en förändringsprocess av hur universitetet kan samverka med samhället.

Universitetet har enligt Högskolelagen en sådan skyldighet, av många känd som Den Tredje Uppgiften. Denna har i sin tur tre delar

Den sista delen kallade jag KunskapsDialog

eu stars

Lunds universitetet och en ny KunskapsDialog

Alla universitet och högskolor har en lagstadgad skyldighet att bland annat samverka med samhället om sin verksamhet. Man ska både berätta och lyssna. Högskoleverket konstaterade i en rapport om Högskolornas samverkan 2004, att detta inte har fungerat så bra som önskat.

Samverkan ska inte längre kallas för Den tredje Uppgiften, utan ska genomsyra hur alla forskare arbetar och de projekt som universiteten bedriver. Samverkan ska vara en attityd och ett förhållningssätt. Att det inte fungerat så bra, kan kanske bero på att det är svårt att odla fram tulipanrosor. Att arbeta med samverkan ger inga eller mycket små meriter för en forskare, om möjligt mindre än pedagogisk skicklighet. Uppgiften har inte tillförts nya resurser. Och vem vill veta vad om vad? Det hela är ett svårt och diffust område.

Svärdslukaren och statistikpresentatören professor Hans Rosling sade 2012 i en artikel i 'Universitetsläraren' att Tredje uppgiften är svår att förena med verksamheten vid ett universitet. I en artikel i samma tidning kritieras Tredje uppgiften och sägs att den inte ger några meriter i karriären.

Min uppfattning är att statsmakten och universiteten bör utveckla denna fråga i en tid då ytlighet, tyckande och kortsiktiga mediaglimtar får allt större inflytande och påverkan.

En ny modell för en KunskapsDialog

Målet var att utveckla en modell och en praktik, som blev så bra att den kunde användas av flera andra städer i Europa. Vi skulle producera en förebild. Vi skulle skapa något som var så bra att många andra upplevde att vi tillförde något. Inte genom lyckade mediaplaceringar, utan genom våra resultat.

Det var viktigt att det blev en process som påverkade universitetet och att man inte bara använde universitetet. Det senare är ganska lätt, att producera uppsatser kan man.

Skapad: Senast ändrad: