home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Malmö - Lund som Kulturhuvudstad 2014

TEMAN: TEMAN: Platser | Innovationer

Kulturen i Lund
Optimistorkestern i Lund

Kulturen i Lund och Malmös mest fotograferade skulptur [Optimistorkestern]

Malmö-Lund Kulturhuvudstad 2014

Satsa på Malmö-Lund som Kulturhuvudstad 2014. Tänk regionalt.

Denna IDstory skrevs 2006 och presenteras nu i förkortat och något uppdaterad form.

Jag höll föredrag på Rotary och uppvaktade och mejlade ledande politiker och tjänstemän i både Malmö och Lund. Intresset för en diskussion var - typ ljumt.

I april 2005 publicerade Malmö och Lund en broschyr med titeln MALMÖLUND - TwinCities. För att göra livet bättre för de bägge kommunernas invånare sägs, att vi har större förutsättningar att lyckas med detta om vi förenar våra ansträngningar, än om vi arbetar var för sig.

Denna uttalade vilja var grunden för mitt förslag att Malmö och Lund skulle göra en gemensam ansökan om att bli Europas Kulturhuvudstad 2014.

Lund planerade ansöka på egen hand med sitt tema Jakten på den femte friheten. Jag var långt ifrån ensam om att anse att detta tema var diffust som en morgondimma och beslutade mig för att utveckla ett alternativ förslag och att presentera detta för beslutsfattare i Malmö och Lund.

Bridging Boundaries - Tema för Kulturhuvudstad 2014

Erfarenheten visar, att de städer som satsar på ett fåtal större projekt och tänker långsiktigt, får mest ut av sina satsningar.

Bridging Boundaries handlar om att bygga broar över gränser. Mellan människor, städer, kulturer, trossamfund och företag.

Malmö har under de senaste 10-15 åren genomgått en otrolig transformation. Man har lärt sig mycket om hur man förändrar en stad. Ingen stad i Sverige och få i Europa har varit igenom - och är mitt i - en så omvälvande process.

Lund söker också en ny bild av sig själv. Är man idéernas stad - som det har stått på kommunens hemsida i många år, en förvaltare av stolt lärdomstradition, en high-tech industristad eller egentligen en del i Malmö-Lund?

Kulturkaramell

Kulturkaramell eller nytta genom kultur

Som jag ser det, är Kulturhuvudstad 2014 inte en kulturkaramell, utan ett verktyg att stödja en rad rimligt tydliga mål. Självklart har kultur också ett stort egenvärde.

Mer investeringar, mer jobb, mer PR, mer mediauppmärksamhet. Fler turister, fler kultur- producenter/konsumenter/ sponsorer osv.

Smart synlighet

Konkurrensen om uppmärksamhet ökar. Citybranding och kultur är idag medel för att få uppmärksamhet och fördelar.

Malmö-Lund 2014 har potential att vara något i ett europeiskt perspektiv. Och bli än mer än Lund 2014.

Lund 2014:s tema Jakten på den femte friheten syftade på att EU har lagstadgad fri rörlighet för arbete, kapital, varor och tjänster. Den femte friheten var tänkt att handla om ...att varje människa skall kunna placera sig i meningsfulla sammanhang...

I den offentliga debatten (Sydsvenskans hade en artikelserie i ämnet) hördes många röster bland journalister, krönikörer, konstkritiker, kulturarbetare och andra som är skeptiska, för att inte säga klart kritiska till Jakten på den femte friheten. Det fanns också positiva röster som gillade att det händer något i Lund.

Den femte friheten är inom EU etablerat som en juridisk term inom privat- och processrätt. Se t ex denna bok. LO arbetar för att en femte frihet ska lagstadgas för att skydda löntagarnas fackliga rättigheter och inom flygbranschen står den femte friheten för rätten att transportera passagerare mellan flera länder. Det finns dessutom många andra anspråk på vad som kan utgöra en femte frihet.

Intern varumärkeskonkurrens i Lund

Det är inte lätt att få verkningsgrad i den tunna och välmenande luft som omger temat Jakten på den femte friheten. Lund ägnar sig nu åt intern varumärkeskonkurrens mellan det etablerade temat Lund - idéernas stad och Lund - de fem friheternas stad?, vilket var temat för en debatt ordnad av Lund2014 den 13 oktober 2007.

Min uppfattning var att om man skulle tala om en Femted frihet, skulle den handla om Friheten FRÅN sådant som miljöförgiftning, maffiavåld, kvinnovåld med mera.

Kulturhuvudstaden är smart EU-marketing

Tävlingen om EU's kulturhuvudstad är ett smart sätt för EU att marknadsföra EU.

Kulturen är ett redskap. Lite som att modeföretagen lyckats flytta sin logga från en liten lapp i nacken till en färgglad eye-catcher på bröstet. Kunden betalar för varumärkesbyggandet.

Bridging Boundaries har ett lika kommersiellt motiv. På vilket sätt ska det som i vid mening kan kallas kultur eller med modeordet upplevelser, kunna uppnå en del av de mål som vi kan tänkas ha i Malmö och Lund eller i Malmö-Lund och regionen Skåne? Mål som fler turister, fler investeringar, bättre infrastruktur, mer samerbete inom region Skåne, ett intressant kulturutbud osv. Stora kulturtävlingar inom EU är för allvarliga för att lämnas helt fritt till kulturpolitiker. Om man nu ska bry sig om en sådan tävling. Jag tror att många konstnärer gärna har inkomster från EU-projekt och röstar emot EU.

Malmö Lund 2014

Broschyr från 2005

Malmö-Lund TwinCities

Brochyren om TwinCities skulle kunna användas som ett startdokument för en gemensam ansökan om att bli Kulturhuvudstad 2014. Se rubrikerna ..

 

Kartläggning av samverkan mellan Malmö och Lund

Malmö och Lund har mycket att vinna på ökad samverkan. Allt fler frågor berör både de bägge städerna och omgivande kommuner. Samarbete inom sjukvård, utbildning och nyligen VA-verksamhet är några exempel. Inom region Skåne tänker man regionalt när det gäller områden som transporter, kultur, bibliotek och mycket annat.

Även om den politiska majoriteterna skiftar i Malmö och Lund vore mer samverkan bra för alla. Malmö-Lund vore ett bra ämne för en egen IDstory.

Malmö-Lund 2014 i Europa

Man blir inte Kulturhuvudstad inom EU enbart för att man har en kulturell infrastruktur i form av kyrkor, museer, körer, dansensembler, musikscener och liknande. Ej heller för att man lovar att bygga mer kulturell infrastruktur eller lära fler barn att spela och sjunga.

Som jag ser det, ska MalmoLund 2014 ha som ett av sina mål att bidra till att några av Europas problem gestaltas, bearbetas, medvetandegörs och löses. Kulturhuvudstadprojeket ska bidra med förslag och exempel på lösningar. Vi ska överbrygga gränser, agera konstruktivt - Bridging Boundaries är ledmotivet.

Europa har problem

Europe as we know it is slowly going out of business. Så började en artikel med rubriken The End of Europe i Washington Post i juni 2005. För låga födelsetal, för liten ekonomisk tillväxt och problem med invandrare..

But in general Europe is immobilized by its problems. This is the classic dilemma of democracy: Too many people benefit from the status quo to change it; but the status quo isn't sustainable. Even modest efforts in France and Germany to curb social benefits have triggered backlashes. Many Europeans -- maybe most -- live in a state of delusion. Believing things should continue as before, they see almost any change as menacing. In reality, the new E.U. constitution wasn't radical; neither adoption nor rejection would much alter everyday life. But it symbolized change and thereby became a lightning rod for many sources of discontent....

Man kan tillägga att Europa tvekar om Turkiet ska bli medlem, att man saknar europeiskt orienterade ledare, att man är oklar över sin militära roll, att c:a 40% saknar kunskaper om datoranvändning osv

Detta är i denna verklighet som Kulturhuvudstadsprojekten skapas och lever. Det är inte mot bakgrund av eteriska föreställningar om en femte frihet eller svårigheter för konstnärer att vara konstnärer. Att kunna försörja sig som konstnär är ingen rättighet. Och konstnärers anspråk på att tolka sin samtid eller vår framtid blir ofta svärdfäktning i salongen, där många redan sett filmen.

Vad vill vi tillföra Europa?

Det är inte alldeles självklart att Lund eller ens Malmö-Lund är de platser dit Europas politiker, kulturarbetare och allmänhet vänder sig för kulturell inspiration och vägledning. Detta ska vi påverka. Vi borde presentera några erfarenhetsprojekt, några exporterbara tjänster och något som är värt inte bara en omväg utan en hel resa. Vi kan t ex tala om en Temapark Malmö-Lund och Skåne.

Näringslivet är inte en biljardboll

Näringslivet är inte en biljardboll, som rullar åt ett eller annat håll och som tänker och vill likadant. För några företag är Lund och Malmö lokala marknader, men för de flesta är Malmö-Lund och omgivande region delar i en gemensam omvärld med kunder, underleverantörer, anställda osv.

Det spelar ingen roll för TetraPak, Gambro och Sony Ericsson att Lund inte har ett operahus, en symfoniorkester eller ett fint gammalt slott som Malmö och Landskrona. Om infrastrukturen är av hög klass kan deras anställda lätt ta sig till sina kulturintressen. Fast något bra modernt galleri, som förr i tiden, hade ju inte varit helt fel :-)

Med utgångspunkt i konceptet Malmö-Lund TwinCities 2014, får man ett instrument utifrån vilket man kan lista önskade förändringar av olika slag - utöver kulturområdet - och sedan diskutera hur eventuella sponsorprojekt av kulturkaraktär kan bidra till att dessa mål förverkligas.

I temat Bridging Boundaries ingår många frågor som intresserar näringslivet. Lunds universitet har i många år arbetat med att forskning ska bli företag. Malmö har samma ambition och många vill förbättra denna gränsöverskridande verksamhet. Universitet och högskolor har en lagstadgat skyldighet att ha en dialog med samhället om vad som sker på våra lärosäten. Detta kallas idag samverkansuppgiften, men är mera känt som [Tredje uppgiften]. Ännu ett exempel på Bridging Boundaries. Se diskussion om Tredje uppgiften i uppslagsverket BiBB.

Formalia

Grundregeln är att en stad är sökande. Men det finns också möjlighet att att en stad och en region är den officiella kandidaten. Så är det t ex i Stavanger som är kulturhuvudstad 2008. Där gjorde Stavanger och grannkommunerna ett officiellt partneravtal och gick in med 50 respektive 25 + 25 miljoner kronor. I Essen/Ruhr hade man en då en intressant hemsida Twins2010 om Ruhrområdet om dessa städers gemensamma ansökan med mera (nu nertagen).

Som ett resultat av min korrespondens i frågan med Kulturdepartmentet kommer Sveriges kulturråd i EU att ta upp frågan med rätt person och instans inom EU. Slutligt besked om formalia och dess praktiska tillämpningsmöjligheter kommer när Statens Kulturråd formellt inbjuder landets kommuner att delta i tävlingen. Detta sker i intervallet dec. 07 - jan 08.