home   IDstories logotyp StoryTeman och topplistor

Nord Mills i Malmö

TEMAN: Malmö | Industrier

Nordmills valskvarn i Malmö. Foto Johan Schlasberg
Nord Mills Foto. Johan Schlasberg

Perspektiv på en valskvarn

Det står Nord Mills på taket vilket är varumärket för det mjöl som Lantmännen Cerealia AB säljer till bagerier. När samma mjöl säljs till dig och mig står det oftast Kungsörnen på förpackningen.

Anläggningen började byggas på 1880-talet och man har rivit och byggt till många gånger. Mer historia ↓

Nordmills från ovan
Hamnbild 2013 © Stadsbyggnadskontoret, Malmö.

Hur länge finns Nord Mills kvar?

Det finns inga idag kända planer på att anläggningen ska stängas eller rivas/byggas om, men det finns två typer av krafter som talar för att kvarnen är borta om några(?) år. Staden kryper närmare för varje år och hamnområden är idag mycket attraktiva för stadsplanerare och andra intressenter. Järnvägsspåren är nu borta och sjötransporterna till fabriken har också upphört. Nu är det bilar, bilar, bilar Mer om stadsplanering↓

 
Kungsörnen 2 kg

Den andra kraften är utvecklingen i mjölmarknaden och den pågående rationaliseringen i branschen och inom Cerealia-koncernen. Kvarnverksamheten har de senaste åren levererat en vinst på c:a 100 miljoner SEK. Mer om Cerealia↓

Produktion

Man producerar c:a 190.000 ton mjöl per år. Produktionen är i drift dygnet runt hela året och sköts av c:a 40 personer. C.a 80% av mjölet levereras i bulk till storkunder. Man erbjuder inte mindre än 140 olika produkter och dessa tillverkas enligt två huvudprinciper. Antingen blandas olika sädessorter till en råvara som sedan mals, eller så maler man sädessorterna var för sig och blandar sedan till en slutprodukt.

Att mala säd har en lång historia, men dagens valsar har olika hastighet för att lättare särskilja kliet (skalet) från kärnan.

En siloanläggning innehåller intag, vägning, provtagning, rensning, torkning och silor för lagring. Spannmål förvaras optimalt vid en fuktighetshalt på högst c:a 14% och innan malning måste säden torkas. Ett av skälen till att man förr byggde silor var för att påverka priset. Utan lagring hade all säd kommit till marknaden vid ungefär samma tidpunkt med låga priser som följd. Fabriken har en sammanlagd lagringskapacitet på c:a 53.000 ton.

Ett grönt konst- och industriprojekt

Tänk om man hade kunnat se sädesmängden i en silo som en grön ljuspelare som via sensorer på insidan speglade fyllnadsgraden.

Hur fullt är det i anläggningens silor idag? Svaret är så lite som möjligt eftersom inköpspriserna på världsmarknaden fluktuerar kraftigt. Ett inköp av ett större parti mjöl till ett för högt pris skulle inte kunna kompenseras mot slutkunden om världsmarknadspriset har sjunkit. Man har mellan 20 - 30.000 ton i lager.

Video om produktion i en kvarn - från Skåne-Möllan AB

Nordmills valskvarn i Malmö
Nord Mills. De rörliga delarna siktas på annan plats

Videon finns på konkurrenten Skåne-Möllan AB , och ger en känsla av hur det kan se ut i en kvarnanläggning. Bilden ovan är från Nord Mills i Malmö. Fler interiörbilder finns bl a i rapporten Malmö Stora Valskvarn. Se referenserna.

Järnvägsspår i Malmö
Järnvägsspår till anläggningen

Logistik

Säd kommer till anläggningen via lastbil och fartyg och lämnar i första hand via järnväg och lastbil.

Varje år kom det förr minst ett fartyg per vecka och de kunde ha med sig upp till 4.000 ton. Sjötransport är ett kostnadseffektivt transportmedel. För att minimera båtarnas kajtid kunde man suga upp c:a 180 ton/timme i ett 30 cm brett rör. Sjövägen hotades få av att klaffbron troligen skulle byggas om. Mer om detta i stycket om framtiden.

Förr levererade SJ mellan 1.500 - 2.000 mjölvagnar till fabriken som sedan fylls för att bland annat fraktas till Cerealias fabrik i Järna och Polarbröd i Norrland. Det var Hamnen som ägde spåren. Bilden visar att växeln ligger ganska långt förbi fabriken. Gatan heter Norra Neptunigatan .

fordon foto:Johan Schlasberg
Mjöltransportör

Men flest transportrörelser härrör från lastbilstrafik. Närmare 5.000 per år lämnar och hämtar. Innan en last med säd kan accepteras måste den kvalitetsmätas. Håller lasten rätt proteinhalt, fuktighet med mera. Det tar c:a fem minuter för labbet att ta fram aktuellt svar. Det händer att bilar får återvända med sin last. Man är visseligen ägd av jordbrukarna, men utan höga kvalitetskrav får man inte fram en önskvärd produkt.

Malmö stora Walskvarn 1915
Malmö stora walskvarn. C.a 1915.

Historia

Cerealia bildades 1984 då Lantmännen slog samman kvarn- och konsumentprodukterna i ett bolag. Valskvarnen placerades i det nybildade dotterbolaget Nord Mills AB, en sammanslagning av Kungsörnens kvarnar, Mårten Pehrssons Valsqvarn och Helsingborg Kvarn AB. Malmökvarnen hette Nord Mills fram till runt 2008 då den fick namnet Lantmännen Cerealia – Malmö kvarnen.

Dagens intag för lastbilar var tidigare en öppen gata, men den är nu inlemmad i anläggningen. Mer historia finns i rapporten om Malmö Stora Valskvarn.

mjölpåse

Mjölmarknaden och Cerealia

Mellan 2009-12 minskade volymen påsförpackat bröd med drygt 13% och denna trend fortsatte under 2013 (källa: Skåne-Möllan AB årsredovisning 2013). Att minska brödintaget är en av de hälsotrender som också påverkar mjölmarknaden. Stora industriella bagerier som Pågen - som har en egen kvarn - har dessutom fått ökad konkurrens i butikernas ökande bake-off produktion.

 

Cerealia har en fabrik i Laholm där man tillverkar närmare en halv miljon pannkakor om dagen. 100 miljoner pannkakor är ganska många. Man hittar dom bl a på IKEA i hela världen.

Lantmännen Cerealia AB gick totalt gått med förlust med mellan 100-200 MSEK under flera år, men 2013 visade man en vinst på c:a 50 MSEK. Det är möjligt att det ökande omvandlingstrycket i företaget också kommer att få konsekvenser på koncernens kvarnstruktur.

hamnbild
En bild med extra intensiv färg

Framtiden för anläggningen och området

I februari 2014 träffades ett avtal mellan Lantmännen Fastigheter AB (LF) och Malmö kommun om ett flertal ägarförändringar av tomtmark i det område där valskvarnen ligger. LF friköper tomträtter och köper tomter för 25 MSEK, som under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande - vilket skedde den 24 april 2014 - träder ikraft den 1 juli 2014. Bakgrunden till avtalet beskrivs i punkt 3.1

... den omdaning som skall ske inom kvarteret Gäddan, omläggning av gator och borttagande av spår kring Södra och Norra Neptunigatan, borttagande järnvägsbro i Norra Neptunigatans förlängning, vilket omöjliggör järnvägstrafik och byte av Klaffbron till en fast bro, vilket omöjliggör fartygstrafik ...

I Avtalet sägs vidare att fartygstrafiken inom Södra Varvsbassängen - till bl a Nord Mills - ska ha upphört tidigast 2015-12-31 och senast 2016-12-31. Klaffbron beräknas ersättas med en fast bro år 2016. Tågtrafiken till Nord Mills upphör tidigast 2015-04-01. Vare sig om Ceralia därefter tar in säd till kvarn via båtomlastning till bil i Helsingborg eller via omlastning från yttre hamnen i Malmö, blir det en ökad miljöbelastning från denna trafikvolym. Men kommunen har troligen vägt in denna miljpåverkan i sin tillväxtkalkyl för Varvsstaden och västra Hamnen.

Nord Mills Malmökvarn är borta inom fem år

I avtalet står i punkt 2.12

Bolagens [läs Cerealia, min anm.] ambitioner är att verksamheten inom fastigheten Triton [där fabriken ligger idag, min anm.] på sikt ska upphöra på Universitetsholmen och är beräknat att ske inom c:a 25-30 år, men kan ske tidigare som en följd av interna omstruktureringar.

Min bedömning, utan att ha någon insider information, är att Nord Mills fabrik stänger inom fem år. Jag tror att parterna i grunden vet/tror detta och att avtalet är första steget i denna process. Kommunen vill ha bort fabriken snarast möjligt och LF får efter avtalet ökade möjlighet att hantera fabriksområdet som en utvecklingsbar exploateringsyta för ny byggnation. En större entreprenör som Skanska, PEAB eller Wihlborgs blir partner till LF eller sker annat affärsupplägg.

Anledningen till de överdrivna färgerna i bilden ovan, är att när såväl fartygstrafik som tung industri i varvsområdet minskar, kan man både minska vattenytan och bygga fler bostäder, kontor och nya grönytor i området. Detta ökar värdet av de ytor som LF nu förvärvat.

Lantmännen Fastigheter AB (LF) har fått en option på att bygga en fabrik på annan plats i Malmö, men detta är inte en trolig utveckling. I Vejle på Jylland har Cerealia idag en av Europas mest effektiva och miljövänliga kvarnanläggningar - se referens. Man har säkert också andra möjligheter.

Vi kan se fram emot en helt annan stadsgestaltning av området inom en ganska nära framtid. Hur länge till transporteras det mjöl från Nord Mills fabrik i Malmö?

Mjölbil i dimma foto:Johan Schlasberg
Mjöl på väg in i dimman Foto. Johan Schlasberg

Skapad: Senast ändrad: