homeIDstories.se 10 mest visade IDstories

Yangtorp

Yangtorp

Yangtorp

Uppdatering 1 juni 2019: Yangtorp finns kvar och någon okänd finansiär tillskjuter varje år fler miljoner till denna mångårigt mycket olönsamma verksamhet (Källa: Alla bolag). Åren 2015 - 2017 var den samlade redovisade förlusten cirka 15 miljoner kronor. Nedan några utdrag ur Revisionsberättelsen för YSJ Service AB - som äger fastigheten - för år 2017.

Grund för uttalanden
I balansräkningen finns upptaget en övrig långfristig skuld om 31 480 041 kr. Det har inte varit möjligt för mig att erhålla bekräftelse från långivare på beloppets storlek, vilket är utlånat i Euro, varför jag inte kan bedöma skuldens storlek...

Bolaget är beroende av ytterligare extern finansiering för att kunna fortsätta verksamheten. Dessa förhållanden tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta driften. Källa: Årsredovisning 2017. Revision: Mazars.

Det kan noteras att skulden på grund av att lånet är taget i euro ökat med cirka 6 miljoner kronor de senaste två åren. Bolaget anger att Bolaget har under våren 2017 lagt ned driften av Yangtorp. Bolagets forsatta verksamhet kommer att bestå i uthyrning av fastigheten till det nya driftsbolaget. två stavfel är rättade.)

 

Uppdatering 23 december 2014: Marcus Bongart fälldes den 22 december av Lunds Tingsrätt för Bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.

Uppdatering 30 juli 2014: Bakgrunden till Ekobrotts-myndighetens åtal mot Marcus Bongart är en anmälan från revisorn i Yangtorp Restaurang AB, som utöver sin anmälan om brottsmisstanke valde att avgå som bolagets revisor. Detta resulterade bland annat i att bokföringen försvann och att en ny revisor tillsattes.

Uppdatering 24 april 2014: Skånska Dagbladet hade idag en artikel 'Munken från Jonstorp åtalad för grova brott'. Åklagaren kräver 200 000 kr i böter och tre års näringsförbud. Skulle åtalet leda till dom är straffsatsen minst sex månaders fängelse.

Uppdatering 27 mars 2014:

Denna berättelse förkortades kraftigt 2014 och är idag mer av ett historiskt dokument. Det finns ingen pågående konflikt mellan Bongart och hans bolag/intressenter och långivarna Reuss/Smith.

Hösten 2010 uppmärksammade många tidningar att det utbrutit en stor konflikt om framtiden för en märklig kinainspirerad byggnation - kallad Yangtorp - belägen i Hörby kommun i sydöstra Skåne - se Karta. Media rapporterade att projektets hemliga långivare var Anni-Frid Reuss - i rubrikerna omtalad som ABBA-Frida, och hennes partner Henry W. Smith.

Långivarna och den självutnämnde qigongmästaren Marcus Bongart som drev verksamheten - qigong, kinesisk medicin och en hotelldel - kunde inte komma överens om den framtida strategin. Konflikten utlöstes av för långivarna helt oväntade enorma merkostnader för byggnationen.

Långivarna krävde tillbaka sina lån på c:a 46 miljoner, i första hand för att få kontroll över verksamhetens kostnader. Bongart iscensatte då en serie mycket tvivelaktiga transaktioner plus. Yangtorp var föremål för omfattande rättsliga prövningar under 2011 och 2012 och försattes i konkurs i september 2011.

En omfattande presentation av de jurdiska dokument med bl a domstolsutslag som tidigare presenterats på johanschlasberg.com i anledning av Marcus Bongarts mycket oärliga beteende mot många personer och företag är för närvarande nertagen.

Yangtorp interiör

Yangtorp 2010 och 2011

Verksamheten på Yangtorp gick med c:a 5 miljoner i förlust 2010 och förlusterna fortsatte och ökade 2011. Den dåvarande verksamheten kunde inte överleva länge till och det behövdes helt nya lösningar.

Att bygga hus med lånade pengar är en sak, att driva en verksamhet utan löpande förluster är en helt annan. I grunden krävs både ett bra koncept och människor som kan leda verksamheten. Detta fanns inte. Jag följde verksamheten ganska noga i mer än ett år och såg få tecken på realism och bra ledning.

Tvärtom. Det ledningen främst ägnade sig åt var nya bolagsbildningar för att flytta tillgångar och bereda väg för och genomföra avancerade och minst sagt tvivelaktiga och avancerade finansiella transaktioner. Det fanns en del personer som så gärna vill tro på ett ställe som "drömmen om Yangtorp" att de av olika skäl valde att bortse från vad som egentligen skedde och hur det egentligen såg ut. Antalet "avhoppare" från den drömmen ökade ständigt.

Yangtorp ofärdig interiör

Yangtorp i förfall 2011

På foton som Yangtorp själv publicerade såg allt färdigbyggt ut. Vissa ytor kunde anses vara färdiga, men kostnaderna för att bygga färdigt beräknade flera fackmän vi rådfrågade till mer än 20 miljoner.

Jag har under åren talat med ett flertal journalister som skrivit och presenterat Yangtorp i olika media. De har alla noterat hur pass ofärdigt huset var. Det regnade in på flera ställen och flera områden i huset besvärades enligt flera besökare som kontaktat mig av otrevliga odörer. Dessa problem har också verifierats av tidigare anställda. Det fanns inga pengar till underhåll och det är svårt att förstå varför byggherren och den självutnämnde munken Marcus Bongart inte valde att göra vissa delar helt klara. Nu är det ofärdigt i nästan alla hörn, både inne och ute. Se några bilder på hur ofärdigt Yangtorp egentligen när konflikten bröt ut plus ..

Yangtorp interiör

Yangtorp - den goda sidan

Det finns bra saker att säga om Yangtorp. Huset ligger vackert. C:a hälften av de planerade 32 rummen var färdiga. En del gemensamma utrymmena var också nästan färdiga, men säkerligen måste även en del av dessa byggas om för att anpassas till ett nytt koncept.

Media

Skånska Dagbladet har skrivit c:a 20 artiklar i frågan.

Nedanstående text skrevs om i mars 2014, men har ett visst historiskt intresse om man vill veta mer om dagens Yangtorp.

Hälsa och vård, och Utbildning

På grund av de rättsliga processen var det inte möjligt att berätta så mycket om arbetet för att skapa ett nytt koncept för Yangtorp. Idag kan några saker sägas.

Yangtorps långivare engagerade sig i detta projekt eftersom de - och i synnerhet Anni-Frid Reuss - sedan lång tid har ett stort intresse för det som i dagligt tal ofta kallas alternativ medicin. Inom den etablerade medicinska världen refereras till detta och närliggande områden som integrativ medicin.  Allt fler forskningsprojekt inom detta område finns nu i världen. Ett exempel är Osher Centrum inom Karolinska Institutet.

Flera olika koncept inom ramen för Hälsa och vård var tänkbara. I grunden fanns ett internationellt perspektiv. Samarbete diskuterades med både offentliga och privata aktörer.

Utbildning var ett av de koncept vi diskuterade där ett färdigt Yangtorp med sin natursköna belägenhet och lagom storlek kunde vara en tänkbar facilitet för kurser av olika slag.

Yangtorp efter c:a 45 miljoner i byggkostnader

Bilder på ej färdiga ytor och områden

Det kan komma att kosta  25 miljoner att färdigställa Yangtorp. En del av dessa återstående ytor visas här. Vid diskussioner med olika leverantörer och byggare har också framkommit att byggnationen inom många områden inte uppfyller formella krav på svensk byggstandard och att ritningar ofta tillkommit efter själva byggandet. C:a hälften av de planerade 32 hotellrummen var inte klara. Det är anmärkningsvärt att huset var i detta skick efter byggkostnader på närmare 45 miljoner.

Ofärdig interiör

Ofärdig interör

Ofärdig interiör

Ett av c:a 15 ofärdiga rum

Ofärdig interiör

Helt ofärdig del av en planerad omfattande "wellness-avdelning"

Ofärdig exteriör

Stora takpartier saknar planerad kopparbeläggning. Utskjutande partier var på stora områden felberäknade och fick byggas på efter regnvattenskador. Huset är fortfarande otätt. Vatten läckte in i bl a flera rum och kök

Ofärdig interiör

Takpartier utan planerad kopparbeläggning. Ofärdigt trapphus

Ofärdig interiör

Ofärdigt trapphus

Ofärdig interiör

Här saknades bland annat hela taket på den runda "Teavdelningen"

Yangtorp

En av många detaljbilder som visar ofärdiga områden

Yangtorp baksida

Del av den ofärdiga baksidan

Yangtorp baksida

Vy av Yangtorp som idag delvis döljs av det
som i bygden döpts till kinesiska muren

En grund att bygga vidare på?

Man kan ställa många frågor om hur hela projektet kom till, varför några lånade ut så mycket pengar till det, hur det var tänkt att fungera, vilken arkitektur det har och hur Bongart egentligen skötte och styrde hela byggprocessen? Och hur man fick erforderliga bygglov och andra frågor man kan ställa sig.

Byggnadens storlek gör att driftskostnaderna är höga. Bara uppvärmningen under vinterna kunde kosta mer än 30.000 per månad. Den dåliga byggkvaliteten, omvittnad av många fackmän, leder också till höga driftskostnader.

restaurang Yangtorp

Restaurang

Yangtorp utsikt

Utsikt mot öster. Takbeläggning saknas.

Projektdagbok

Uppdatering 28 mars 2013: Konkursboet har äntligen lyckats sälja Yangtorp. Köpare är en stiftelse som kontrolleras av Marcus Bongart. Köpeskillingen på 4-5 miljoner är en ringa del av de kostnader som krävs för att den ruinliknande byggnaden ska gå att använda. Vi kommer att informera mer om Yangtorp. Vår första gissning är att Yangtorp kommer att gå i konkurs fler gånger.

I mitt senaste uppdrag gällande om Henry Smith eventuellt skulle förvärva Yangtorp var ett av mina förslag att vi skulle riva ruinen, plantera fler träd på marken och återlämna området till naturen.

Uppdatering 20 oktober 2012: Med anledning av att konkursboets försäljningen av Yangtorp dragit ut på tiden informerade jag för några veckor sedan konkursförvaltaren om att Henry Smith beslutat dra tillbaka sitt anbud att förvärva Yangtorp. [Tillagt senare. Det är min uppfattning att konkursförvaltaren - Ackordscentralen - genom sin mycket långsamma handläggning av fastighetens försäljning orsakade mina uppdragsgivare betydande kapitalförluster.]

Det är vår uppfattning att orealistiska förväntningar om fastighetens värde är en av de bidragande orsakerna till den långsamma försäljningen. Under tiden har fastigheten månad efter månad - i över ett år - minskat än mer i värde. De idéer och tankar vi hade om ett annorlunda Yangtorp kommer eventuellt att förverkligas på annan plats, dock inte i Sverige. Det blev dags att vända blad och gå vidare.

Det är min personliga uppfattning att Anni-Frid Reuss och Henry Smith utsatts för ekonomisk brottslighet. Marcus Bongart skapade systematiskt och med hjälp av advokater och finansiella rådgivare en grupp av bolag och en stiftelse som via konstruerade interntransaktioner flyttade runt tillgångar och skulder enbart med syfte att beröva Anni-Frid Reuss och Henry Smith värdet av den fastighet och andra tillgångar till vars uppbyggnad de mot flera helt normala av låntagaren underskrivna reverser lånat ut betydande medel. Påföljderna för Bongarts agerande har hittills varit mindre än om han hade lånat en tröja på H&M för 129 kronor. Källa: Ett flertal handlingar som inlämnats till Tingsrätterna i Malmö och Lund, och därmed är offentliga.

Uppdatering 29 juni 2012: Yangtorp ska nu säljas av konkursförvaltaren och Johan Schlasberg har fått i uppdrag av Henry Smith att utreda förutsättningarna för att förvärva fastigheten.

Fastigheten är idag i så dåligt skick att vi betraktar den som ett rivningsobjekt. Orsaken till detta är i första hand den undermåliga byggkonstruktionen och att det i princip inte finns något som är färdigbyggt och långsiktigt hållbart. Ansvaret för denna helt oprofessionella byggprocess åvilar Marcus Bongart. Lägg därtill att flera och omfattande stölder ytterligare har degraderat byggnaden - bl a är större delen av koppartaket stulet. Vid inspektion av källare, ofärdiga ytor och andra "bakom-kulisserna-ytor har det visat sig finnas betydande fuktskador, mögelangrepp, sprickor, byggfel och oändligt med skräp. Det ser minst lika deprimerande ut i flera stora utrymmen invändigt som när man ser hur den vackra omgivningen bakom fastigheten är vandaliserad av byggbråte. Ledningssystemen för flera förnödenheter som vatten och el är utan erforderlig dokumentation.

Uppdatering januari 2012:

Ännu drygt fyra månader efter konkursen har konkursförvaltaren i SMQ AB inte sålt fastigheten Yangtorp och det verkar dröja än ett bra tag. Huset far illa och notan för framtida reparationskostnader ökar varje vecka. Det är svårt att veta om Yangtorp ens går att bygga färdigt. Kanske det kommer att rivas? Men vi har inte lagt ner all planering för ett annorlunda Yangtorp i framtiden.

Uppdatering 12 september 2011: Swedish Medical Qigong AB (SMQ) försattes denna dag i konkurs. SMQ AB är det bolag som äger fastigheten Yangtorp.

Uppdatering 17 maj 2011: Swedish Medical Qigong Investment AB (moderbolag till Yangtorp AB) försattes på egen begäran i konkurs den 17 maj 2011.
Marcus Bongart skrev i en pressrelease att detta inte kommer att påverka själva verksamheten på Yangtorp. Detta var självklart en felaktig och vilseledande uppgift, vilket snart visade sig.

Kommentarer och förslag

Tack för alla synpunkter och fakta som jag fått under projektets gång.

Jag har sedan många år avslutat mitt konsultuppdrag vad avser Yangtorp

Skapad: Senast ändrad: